การใช้ Although / Though / Even though / In spite of / Despite คืออะไร ใช้ยังไง และแตกต่างกันอย่างไร

การใช้ Although / though / even though / In spite of / despite คืออะไร ใช้ยังไง

เมื่อมีการนำประโยคสองถึงสามประโยคมารวมกันให้เป็นประโยคเดียว จะต้องมีคำมาเชื่อมประโยค ในภาษาไทยคือคำสันธาน แต่ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Conjunction ในที่นี้เราจะมาขยายความเกี่ยวกับคำเชื่อมประโยค คือ การใช้ Although, Though, Even though, In spite of และ Despite ซึ่งหลายคนอาจสับสนว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและนำไปใช้อย่างไร โดยในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กัน พร้อมกับมีตัวอย่างประโยคประกอบเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นด้วย

 

ความหมายของ Although / Though / Even though / In spite of / Despite

          Although / Though / Even though / In spite of / Despite ทั้งหมด 5 คำนี้มีความหมายเหมือนกันคือ อย่างไรก็ตาม และเป็นคำเชื่อม (conjunction) แต่จะมีวิธีการใช้ และการสร้างประโยคแตกต่างกัน ดังนี้

 

1. Although ทำหน้าที่เป็นคำสันธาน (Conjunction) เพียงอย่างเดียว

จะใช้ในประโยคที่เชื่อมข้อความที่มีความขัดแย้งกัน หรือไม่เหมือนกัน ซึ่งในที่นี้จะแปลว่า แม้ว่า/แต่ มักจะพบเจอบ่อย ๆ ในภาษาเขียน สามารถวางไว้ได้ทั้งต้น หรือกลางประโยคเท่านั้น วางไว้ท้ายประโยคไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น

Although Mike has good grades, he doesn’t get the job.

ถึงแม้ว่าไมค์มีเกรดที่ดี เขาก็ยังไม่ได้งาน

ประโยคนี้แบ่งออกเป็น 2 ประโยคคือ Mike has good grades (ไมค์มีเกรดที่ดี) และ He doesn’t get the job (เขายังไม่ได้งาน) โดยมี การใช้ Although มาเป็นตัวเชื่อมโยงประโยคทั้งสองให้เกี่ยวเนื่องกัน

 

2. Though ทำหน้าที่เป็นคำสันธาน (Conjunction) และกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

จะใช้ในประโยคที่เชื่อมข้อความที่มีความขัดแย้งกันหรือไม่เหมือนกัน ซึ่งในที่นี้จะแปลว่า แม้ว่า/แต่ เช่นเดียวกันกับ Although สามารถวางไว้ได้ทั้งต้น กลาง หรือท้ายประโยคก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น

She doesn’t stop working, though she is sick.

เธอไม่ยอมหยุดงานถึงแม้ว่าเธอจะไม่สบาย

ประโยคนี้แบ่งออกเป็น 2 ประโยคคือ She doesn’t stop working (เธอไม่ยอมหยุดงาน) และ She is sick (เธอไม่สบาย) โดยมี though มาเป็นตัวเชื่อมประโยค

 

3. even though ทำหน้าที่เป็นคำสันธาน (Conjunction) เพียงอย่างเดียว

จะใช้ในประโยคที่เชื่อมข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งในที่นี้จะแปลว่า ถึงแม้ว่า/แม้ว่า สามารถวางไว้ได้ทั้งต้น หรือกลางประโยคเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น

Even though Siri is late, the teacher doesn’t say anything.

ถึงแม้ว่าสิริจะมาสาย คุณครูก็ไม่ได้ว่าอะไร

ประโยคนี้แบ่งออกเป็น 2 ประโยคคือ Siri is late (สิริมาสาย) และ the teacher doesn’t say anything (คุณครูก็ไม่ได้ว่าอะไร) โดยมี Even though มาเป็นตัวเชื่อมประโยค

 

4. In spite of เป็นสำนวนในภาษาอังกฤษ (Idiom) ทำหน้าที่เป็นคำสันธาน (Conjunction)

จะใช้ในประโยคเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้น แต่มีอีกสิ่งหนึ่งเข้ามารบกวน หรือเข้ามาขัดขวาง ซึ่งในที่นี้จะแปลว่า แม้ว่า หรือทั้ง ๆ ที่ ยกตัวอย่างเช่น

In spite of their crime records, they still got the job.

แม้จะมีประวัติทางอาชญากรรม พวกเขาก็ยังได้งาน

ประโยคนี้แบ่งออกเป็น 2 ประโยคคือ their crime records (ประวัติทางอาชญากรรมของพวกเขา) และ they still got the job (พวกเขาก็ยังได้งาน) โดยมี In spite of มาเป็นตัวเชื่อมประโยค

 

5. Despite ทำหน้าที่เป็นคำสันธาน (Conjunction)

จะใช้ในประโยคเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้น แต่มีอีกสิ่งหนึ่งเข้ามารบกวน หรือเข้ามาขัดขวาง ซึ่งในที่นี้จะแปลว่า แม้ว่า หรือทั้ง ๆ ที่ ยกตัวอย่างเช่น

Despite a few problems, I was able to finish the project.

แม้ว่าจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อย ฉันก็สามารถทำโครงงานจนเสร็จสิ้นได้

ประโยคนี้แบ่งออกเป็น 2 ประโยคคือ a few problems (ปัญหาบ้างเล็กน้อย) และ I was able to finish the project (ฉันก็สามารถทำโครงงานจนเสร็จสิ้นได้) โดยมี Despite มาเป็นตัวเชื่อมประโยค

 

วิธีใช้ Although / Though / Even though / In spite of / Despite

1. วิธีใช้ Although, Though และ Even though

โครงสร้างประโยค : Although / though / even though + subject + verb

 Although       

 • การใช้ Although ขึ้นต้นประโยค

Although Linda is 65 years old, she still exercises every day.

แม้ว่าลินดาจะอายุ 65 ปีแล้ว เธอก็ยังออกกำลังกายทุกวัน

 • การใช้ Although กลางประโยค

I bring an umbrella with me, although it doesn’t rain.

ฉันพกร่มติดตัวไปด้วยแม้ว่าฝนจะไม่ได้ตก

Although เป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคหลัก (subordinating conjunction) ซึ่งก็คือคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคที่มีใจความไม่สมบูรณ์ (dependent clause) เข้ากับประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ (independent clause)

Though

 • การใช้ Though ขึ้นต้นประโยค

Though Ball doesn’t like English, he got an A.

แม้ว่าบอลจะไม่ชอบภาษาอังกฤษ แต่เขาก็ได้เกรดเอ

 • การใช้ though กลางประโยค

Lisa didn’t come to my home, though she said she would.

ลิซ่าไม่ได้มาบ้านของฉัน แม้เธอบอกไว้ว่าจะมา

Though เป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคหลัก ซึ่งก็คือคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคที่มีใจความไม่สมบูรณ์ เข้ากับประโยคที่มีใจความสมบูรณ์

Even though

 • การใช้ even though ขึ้นต้นประโยค

Even though Mile is rich, he live in a small house.

แม้ว่าไมค์จะเป็นคนรวย แต่เขาก็อาศัยในบ้านหลังเล็ก

 • การใช้ even though กลางประโยค

He is still hungry, even though he ate three sandwiches.

เขายังหิวอยู่ แม้ว่าเขาจะกินแซนด์วิชไปแล้วตั้ง 3 ชิ้น

even though เป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคหลัก ซึ่งก็คือคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคที่มีใจความไม่สมบูรณ์ เข้ากับประโยคที่มีใจความสมบูรณ์

 

2. วิธีใช้ In spite of และ Despite

โครงสร้างประโยค : In spite of / Despite + Noun หรือ V.ing

In spite of

 • การใช้ In spite of ตามด้วยคำนาม

Linda is very strong in spite of her age.

ลินดาร่างกายแข็งแรงมาก แม้ว่าจะมีอายุเยอะ

 • การใช้ In spite of ตามด้วยคำกริยาในรูป – ing

In spite of being a student, she sells a lot of book

แม้ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน เธอก็ขายหนังสือได้เยอะมาก

การขึ้นต้นประโยคด้วย In spite of เราจะต้องใช้จุลภาคหรือคอมม่า (,) คั่นหลังคำนาม แต่การใช้ in spite of กลางประโยค ไม่จำเป็นต้องใช้คอมม่าก็ได้ แต่ก็สามารถใช้ได้หากต้องการเน้นความขัดกันของประโยค หรือต้องการให้ประโยคอ่านง่ายขึ้น

 

Despite

 • การใช้ Despite ตามด้วยคำนาม

I still went to your party despite the rain.

ฉันยังคงไปปาร์ตี้ของคุณแม้ว่าฝนจะตก

 • การใช้ Despite ตามด้วยคำกริยาในรูป – ing

She sells a lot of book despite being a student.

เธอขายหนังสือได้เยอะมาก แม้ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน

การใช้ despite กลางประโยค ไม่จำเป็นต้องมีจุลภาคหรือคอมม่าอยู่ด้านหน้าก็ได้ เว้นแต่ต้องการจะเน้นความขัดแย้งให้เด่นชัดขึ้น หรือคั่นเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

รายละเอียดคอร์สเรียน

 

Although / Though / Even though / In spite of / Despite แตกต่างกันอย่างไร

Although / Though / Even though / In spite of / Despite ทั้งหมดนี้มีความหมายเหมือนกันคือ แม้, แม้ว่า หรือถึงแม้ว่า แต่เมื่อนำมาสร้างประโยคก็จะทราบถึงความแตกต่างกันในการใช้ มาดูข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้

 • น้ำหนักของคำ

ถ้าเทียบกันแล้ว Even Though จะมีน้ำหนักมากกว่า Though และ Although สามารถใช้เน้นคำที่สื่อถึงความขัดแย้งกันมากขึ้น เช่น

She is still hungry, (though หรือ although) she ate a sandwich.

เธอยังหิวอยู่ แม้ว่าเธอจะกินแซนด์วิชไปแล้ว 1 ชิ้น

She is still hungry, even though she ate four sandwiches.

เธอยังหิวอยู่ แม้ว่าเธอจะกินแซนด์วิชไปแล้วตั้ง 4 ชิ้น

 • ความนิยมในการใช้

Though เป็นที่นิยมใช้มากกว่า Although ส่วนมาก Though จะใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน เนื่องจากว่าเป็นคำที่สั้นและพูดได้กระชับกว่า เช่น

I wake up late, though I set two alarms.

ฉันตื่นสาย แม้ว่าฉันจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้สองอัน

 • ใช้ในความหมายอื่นได้ด้วย

นอกจากแปลว่า “แม้ว่า” แล้ว ยังสามารถแปลว่า “แต่” ได้อีกด้วย โดย การใช้ Although และ Though กลางประโยค ส่วน Even though นั้นสามารถแปลว่า “แม้ว่า” ได้อย่างเดียว เช่น

Her house is very far, though/although I don’t know where.

บ้านของเธออยู่ไกลมาก แต่ฉันไม่รู้ว่าอยู่ไหน

 

In spite of / despite

ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันกับ Although / Though / Even though การใช้ทั้งสองคำนี้สร้างประโยค จะมีโครงสร้างแบบนี้คือ In spite of / Despite ตามด้วยคำนาม (noun) แต่จะไม่ได้ตามด้วยคำกริยา (verb) หรือถ้าเป็นคำนามตามด้วยคำกริยา คำนามนั้นจะต้องไม่ใช่ประธาน (Subject) หรือผู้ถูกกระทำ

โดย In spite of / Despite จะตามด้วยคำนามแล้วตามด้วยคำนามอีกตัวหนึ่ง ไม่ได้ตามด้วยคำกริยาเหมือนกับ Although / Though / Even though ยกตัวอย่างประโยค ดังนี้

We went running in spite of the rain.

พวกเราไปวิ่งแม้ว่าฝนจะตก

He lives his life happily despite his illness.

เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้ว่าเขาจะเจ็บป่วย

 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม Although / Though / Even though กับกลุ่ม In spite of / Despite คือ โครงสร้างประโยค โดยกลุ่มแรกจะตามด้วยประธานต่อด้วยคำกริยา แต่กลุ่มที่สองจะตามด้วยคำนาม หรือคำกริยาที่มี –ing โดยกลุ่มแรกนั้นจะมีความขัดแย้งที่ชัดเจนกว่ากลุ่มที่สอง หลักการดังกล่าวการศึกษาที่โรงเรียนโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ก็จะมีการให้ความรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปใช้ได้ถูกกับสถานการณ์

 

สรุป Although / Though / Even though / In spite of / Despite

 • Although ทำหน้าที่เป็นคำสันธานได้เพียงอย่างเดียว สามารถวางไว้ต้นหรือกลางของประโยค สามารถใช้สลับกับ Though ได้โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยน ใช้เชื่อมประโยคที่มีใจความไม่สอดคล้องกัน
 • Though ทำหน้าที่เป็นคำสันธานและกริยาวิเศษณ์ สามารถวางไว้ต้นหรือกลางของประโยค มักจะได้ยินบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน เหมาะกับภาษาพูด ใช้เชื่อมประโยคที่มีใจความไม่สอดคล้องกัน
 • Even though ทำหน้าที่เป็นคำสันธานได้เพียงอย่างเดียว สามารถวางไว้ต้นหรือกลางของประโยค สามารถใช้สลับกับ Although ได้โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยน มักจะใช้ในกรณีที่ต้องการเน้นย้ำถึงความขัดแย้ง
 • In spite of มักใช้ในลักษณะสำนวน สามารถวางไว้ต้นหรือกลางของประโยค จะใช้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วมีอีกสิ่งหนึ่งมารบกวนหรือขัดขวาง
 • Despite เป็นคำบุพบท สามารถวางไว้ต้นหรือกลางของประโยค จะใช้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้น แม้มีอีกสิ่งหนึ่งมารบกวนหรือขัดขวาง

สถาบันของเรา Engduo Thailand มีการจัดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ โดยสามารถเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หลายคอร์สให้เลือกเรียน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้เลยครับ เพราะที่นี่มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้เลือกเรียนมากมาย

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

Engduo Thailand

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พูดได้ชัวร์ ใช้ได้จริง

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

ที่มาข้อมูล

 • https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/in-spite-of-despite-although-even-though-and-though
 • https://www.talkenglish.com/speaking/lessondetails.aspx?ALID=4232
 • https://masterkeyenglish.com/es/confusing-words-despitein-spite-ofalthougheven-thoughthough/

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด